Kantar Public - Leben in Deutschland

LiD-Studien

 

Migrationsstudie

Seit mehr als 30 Jahren untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Forschungsbereichen die Lebensumstände privater Haushalte im Rahmen der Studie LEBEN IN DEUTSCHLAND.

Um mit den gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt halten zu können, muss der Kreis der Befragten von Zeit zu Zeit erweitert beziehungsweise den Realitäten angepasst werden.

 

Kontakt

Kantar Public

Landsberger Straße 284
80687 München

Katja Reimann

t +49 89 5600 1905

e-MailAnfrage senden

So auch bei dem wichtigen Thema „Zuwanderung nach Deutschland“. 2013 haben wir die Untersuchung daher um die so genannte „Migrationsstudie“ erweitert und diese schon 2015 mit einer weiteren Stichprobe ausgebaut. 2017 konnten wir rund 2.000 Haushalte von Menschen mit Migrationshintergrund befragen.

Verantwortlich für die Durchführung der Studie sind das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sowie Kantar Public (früher „TNS Infratest Sozialforschung“).

Sie haben im Folgenden die Möglichkeit, weitergehende Informationen in verschiedenen Sprachen auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Sprache aus:

Kontakt

Kantar Public

Landsberger Straße 284
80687 München

Katja Reimann

t +49 89 5600 1905

e-MailAnfrage senden

Jeder Fünfte in Deutschland hat ausländische Wurzeln

Die Gesellschaft in Deutschland ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bunt geworden: Es begann mit Millionen "Gastarbeitern", Flüchtlingen und Spätaussiedlern, die in der Nachkriegszeit in die Bundesrepublik kamen und oft auch blieben. Seit den 1970er Jahren suchen Menschen aus der ganzen Welt aus unterschiedlichsten Gründen vorübergehend oder dauerhaft ein neues Zuhause in Deutschland. Aktuell verteilen sich die rund 18 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund auf mehr als 80 Herkunftsgruppen. Diese große Vielfalt von Menschen unterschiedlichster Herkunft und Kultur zeichnet unsere Gesellschaft aus – mit allen dazu gehörigen ethnischen, sprachlichen und religiösen Identitäten sowie den damit verbundenen Werten und Alltagspraktiken.

Um dieser wachsenden Vielfalt gerecht zu werden, untersuchen wir bereits seit dem Start von LEBEN IN DEUTSCHLAND im Jahr 1984 auch die Lebensumstände von Zuwanderern und deren Familien – seit 2013 in verstärktem Maße. Nur so kann sich die Wissenschaft ein genaues Bild machen und können Politikforschung und -beratung angemessen auf die Hoffnungen, Wünsche, Sorgen und Ängste von Personen mit Migrationshintergrund eingehen.

Anfang April 2018 geht die Migrationsstudie in die nächste Runde.

Wir freuen uns, wenn Sie auch in diesem Jahr dabei sind!

Hier finden Sie weiteres Informationsmaterial zu unserer Studie:

×

One in five people in Germany has an immigrant background

German society has become much more diverse since the end of the Second World War. It started with the millions of “guest workers”, refugees, and ethnic Germans who came to West Germany in the post-war period, many of whom stayed. Since the 1970s, people from all over the world have come to Germany seeking to make it their home, whether temporarily or permanently. Today Germany has around 18 million people with a personal or parental history of migration, representing more than 80 ethnic groups. This diversity is what defines our society: Germany is made up of people from many different backgrounds and cultures, with all of the ethnic, linguistic, and religious identities as well as values and practices they entail.

To accurately reflect this growing diversity, LIVING IN GERMANY has been investigating the living conditions of immigrants and their families since the beginning of the study in 1984, and to an increased degree since 2013. The information collected is of fundamental importance for scientific research: by providing an accurate picture of the hopes, desires, concerns, and fears of people with a migration background, it forms the basis for policy research, analysis, and advice.

In early April 2018, the next round of the migration study will begin.

We would be delighted if you would join us again this year!

In the following, we have compiled further information material on the survey for you:

×

Almanya'da yaşayan her beş kişiden biri yabancı kökenlidir

Almanya toplumu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana çok renkli bir hale geldi: Bu süreç, savaş sonrası Almanya Federal Cumhuriyeti'ne gelen milyonlarca "misafir işçi", sığınmacı ve Alman muhacir (Doğu Avrupa'dan gelen Alman asıllı göçmenler) ve sonra genellikle burada kalan kişiler ile başlamıştı. 1970'li yıllardan beri dünyanın farklı yerlerinden insanlar, çok çeşitli nedenlerle Almanya'da geçici veya kalıcı bir yuva arayışına girmiştir. Bugünlerde, 80'den fazla farklı köken grubuna dağılmış, yaklaşık 18 milyon göçmen kökenli insan bulunmaktadır. Artık toplumumuzu, tüm etnik, dilsel ve dinsel kimlikleri ve bunlara bağlı değerleri ve günlük uygulamaları ile birlikte, farklı geçmişlerden ve kültürlerden gelen insanlar karakterize etmektedir.

Bu çeşitliliğin gereğini yerine getirmek adına, bizler, ALMANYA'DA YAŞAM (LEBEN IN DEUTSCHLAND) araştırmasının 1984 yılındaki başlangıcından itibaren ve 2013 yılından bu yana daha yoğun bir şekilde göçmenlerin ve ailelerinin Almanya'daki yaşam koşullarını incelemekteyiz. Yalnızca bu şekilde bilim, konuya dair bir portre çizebilmekte ve bu sayede politik araştırmalar ve danışmanlık hizmetleri göç etmiş olan insanların umutlarına, isteklerine, endişelerine ve korkularına uygun önlemler geliştirebilmektedir.

Nisan 2018'in başında bu büyük göç araştırması yeni bir aşamaya geçiyor.

Bu yıl da araştırmamıza katkıda bulunursanız, büyük mutluluk duyacağız.

İlişikte anket ile ilgili olarak diğer bilgilendirme malzemelerini sizin için derledik.

×

У каждого пятого жителя Германии иностранные корни

За период со времен Второй мировой войны немецкое общество стало неоднородным: все началось с миллионов «гастарбайтеров», беженцев и поздних переселенцев, которые устремлялись в ФРГ в послевоенное время и зачастую оставались в стране навсегда. С 1970-х годов люди со всех концов света по самым разным причинам едут в Германию и находят здесь свой новый дом, временный или постоянный. На данный момент в Германии проживает около 18 миллионов людей с иммигрантскими корнями из более чем 80 разных этнических групп. Это разнообразие людей различного происхождения и различных культур стало визитной карточкой нашего общества, а разнообразие этнических, языковых и религиозных особенностей и связанных с этим ценностей и традиций повседневной жизни теперь является его неотъемлемой частью.

Чтобы соответствовать этому растущему многообразию, мы с самого рождения проекта «ЖИЗНЬ В ГЕРМАНИИ» в 1984 году в числе прочего изучаем условия жизни иммигрантов и их семей в Германии, а начиная с 2013 года уделяем этим вопросам особо пристальное внимание. Только так ученые смогут составить четкую картину происходящего, а политологи – адекватно реагировать на надежды и пожелания, нужды и тревоги иммигрантов.

В начале апреля 2018 года стартует новый этап исследования вопросов миграции.

Мы будем рады, если Вы примете в нем участие и в этом году!

Ниже Вы можете найти дополнительные информационные материалы, касающиеся этого опроса:

×

Co piąty mieszkaniec Niemiec ma zagraniczne korzenie

Od czasów zakończenia II wojny światowej niemieckie społeczeństwo stało się bardzo kolorowe. Cały proces rozpoczął się od napływu milionów „gastarbaeiterów“ (pracowników gościnnych), uchodźców i późnych wysiedleńców, którzy przybyli w latach powojennych do Republiki Federalnej Niemiec i tam też często pozostali. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku ludzie z całego świata z różnych powodów szukają tymczasowo lub na stałe swojego nowego domu w Niemczech. Obecnie około 18 milionów ludzi ze środowisk migracyjnych należy do 80 różnych grup pochodzenia. Nasze społeczeństwo charakteryzuje się wielką różnorodnością ludzi pochodzących z najróżniejszych krajów i kultur - o różnej tożsamości etnicznej, językowej i religijnej i o wynikającym z niej często odmiennym systemie wartości i praktykach dnia codziennego.

Aby móc wyjść naprzeciw stale rosnącej różnorodności, od samego początku istnienia ankiety Życie w Niemczech, tzn. od roku 1984 badamy warunki życia imigrantów i ich rodzin, a od roku 2013 robimy to w jeszcze większym zakresie. Tylko w ten sposób nauka może wyrobić sobie dokładny obraz tego, co dzieje się w tych środowiskach, a badania i doradztwo polityczne jest w stanie rozpoznać nadzieje, życzenia, troski oraz lęki osób pochodzących ze środowisk imigracyjnych.

Na początku kwietnia 2018 rozpoczynamy kolejną rundę badań wśród imigrantów.

Cieszymy się, że również w tym roku są Państwo z nami!

W załączeniu znajdą Państwo dodatkowe materiały informacyjne dotyczące ankiety:

×

În Germania, o persoană din cinci are rădăcini în străinătate

În răstimpul de la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, societatea germană a căpătat o înfăţişare multicoloră. Începutul l-au făcut milioanele de „Gastarbeiter“ (în traducere literală: „muncitori oaspeţi“), refugiaţi şi etnici germani repatriaţi care au sosit în Republica Federală şi dintre care mulţi au rămas aici pentru totdeauna. Apoi, începând din perioada anilor 1970, oameni din întreaga lume îşi caută, din motivele cele mai diverse, un nou cămin, temporar sau permanent, în Germania. Astăzi trăiesc aici aproximativ 18 milioane de oameni cu fond de migraţie aparţinând unui număr de peste 80 de grupuri de provenienţă. Societatea germană se distinge astfel printr-o diversitate considerabilă de oameni cu origini şi culturi extrem de diverse – oameni care recompun toată gama de identităţi etnice, lingvistice şi religioase, împreună cu valorile şi practicile cotidiene aferente.

Pentru a putea aborda în mod corespunzător această diversitate tot mai pronunţată, noi cercetăm, încă de la debutul studiului VIAŢA ÎN GERMANIA în anul 1984, şi circumstanţele de viaţă ale persoanelor cu fond de migraţie şi ale familiilor acestora – iar începând din 2013 acordăm acestui lucru o importanţă deosebită. Numai în felul acesta este posibil ca lumea ştiinţifică să-şi formeze o imagine exactă asupra fenomenului, iar cercetarea politică şi consultanţa politică să reacţioneze în mod adecvat în raport cu speranţele, dorinţele, grijile şi temerile persoanelor cu fond de migraţie.

La începutul lunii aprilie 2018, studiul pe tema migraţiei intră într-o nouă rundă.

Am fi foarte bucuroşi dacă ne-aţi fi alături şi în acest an!

În cele ce urmează am întocmit pentru dumneavoastră şi alte materiale informative referitoare la sondaj:

×
Kantar Public - Leben in Deutschland  
Top